Rotary

Lagstiftningen kring FGM


Att utföra, medverka eller uppmuntra till kvinnlig könsstympning är förbjudet enl. svensk lag (1982:316). Kan ge fängelsestraff mellan minst 2 och max 10 år.


Det råder anmälningsskyldighet vid misstanke om att ett barn kommer att bli utsatt för könsstympning. FGM är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och konventionen om barnets rättigheter.


De internationella människorättsfördragen sätter inte bara upp regler för staters upp-förande. Stater är ansvariga, inte bara för vad personer och andra aktörer gör på upp-drag av staten utan även för vad individer, grupper och institutioner gör inom en stat som kränker de mänskliga rättigheterna.


Förekomsten av kvinnlig omskärelse minskar i de flesta länder (41 länder har lagstiftat förbud mot kvinnlig omskärelse) men problemet är fortfarande stort. C:a 200 miljoner av världens flickor och kvinnor har utsatts för omskärelse.


Enligt en ny bedömning från FN:s befolk-ningsfond UNFPA riskerar hela 68 miljoner flickor att utsättas för könsstympning fram till år 2030.


De nya siffrorna är högre än tidigare och betyder att fler flickors och kvinnors liv och välbefinnande hotas av denna sedvänja.


Enligt FN beror de stigande siffrorna delvis på befolkningstillväxten i de regioner där kvinnlig könsstympning är vanligt, som i delar av norra och västra Afrika, i Mellanöstern och på vissa platser i Asien.

Rotary


Rotary är en världsomfattande organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet. Det är en politiskt och religiöst oberoende organisation som grundades av advokaten Paul Harris i Chicago, 1905.


Paul Harris grundidé var att eldsjälar från olika yrkesgrupper i samhället skulle delge varandra kunskap till ömsesidig nytta och för att tillsammans bidra till fred och en bättre värld. Rotarymedlemmarna är mentorer till varandra och andra. Rotarys kärnvärden är tjänande, kamratskap, mångfald, integritet och ledarskap.


Rotarys 1,2 miljoner medlemmar är för-delade på över 34 000 klubbar runt om i världen. Till Sverige kom Rotary 1926 då Stockholms Rotaryklubb bildades. Det finns idag lite mer än 26.000 medlemmar i landet fördelade i lite över 550 rotary-klubbar.


Namnet Rotary kommer från gruppens vana i början att rotera mellan medlemmarnas arbetsplatser. Landskrona-Citadell RK stiftades den 7 januari 1968.


FGM och Rotary


På Rotary Internationals lagråd den 15 april 2016 antogs Landskrona—klubbarnas förslag att Rotary ska uttala sig mot kvinnlig könsstympning.

Från FlickFrids strategi


FGM har ingen ensidig anknytning till en viss religion utan däremot en tydlig social och kulturell anknytning. En genomgripande ändring av inställningen kommer att ta generationer.


För att uppnå målet att avskaffa kvinnlig könsstympning är det av stor vikt att förändra de förväntningar som ställs på kvinnor och flickor av familj såväl som av samhället i stort.


En utmaning som hänger ihop med detta är att hitta möjliga inkomstkällor för kvinnor som annars är ekonomiskt beroende av att kvinnlig könsstympning praktiseras. FGM ses idag som en del av s.k. hedersrelaterat våld.

Hur kan vi förebygga att det sker?


Vi arbetar inte emot något eller någon. Vi fokuserar på de goda krafter och insatser som på lång sikt stärker kvinnors möjligheter att själva bestämma över sin kropp och sina liv.


Vår uppfattning är att bästa vägen till att förebygga FGM utan att skapa för mycket konfrontation går genom saklig information om konsekvenserna för kvinnans hälsa och livskvalitet.


Vi anser det för mycket viktigt att engagera män och pojkar i förebyggande arbete.